K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP.gov.pl

  Skrzynka podawcza

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

  W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  - założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  - posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie akceptuje formaty wymienione ww. Rozporządzeniu.

   

  Bezpośredni link: Kliknij tutaj

   

   

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu.

  Dyskietka 1,44 MB, Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

  5. Akceptowalne formaty załączników to:

  DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

  6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlak
  Publikacja dnia: 19.04.2017
  Podpisał: Marek Pawlak
  Dokument z dnia: 19.04.2017
  Dokument oglądany razy: 13068
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie