K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP.gov.pl

  Status prawny i zadania

  § 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie, zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).

  § 2. Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

  § 3. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Ostrzeszów, natomiast obszarem jego działania jest miasto Ostrzeszów oraz powiat ostrzeszowski.

  § 4. Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie i zapewnia realizację jego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

  § 5. Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

  § 6. Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.

  Zadania Inspektoratu

  1. Zwalczanie:

  • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
  • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

  2. Monitorowanie zakażeń zwierząt
  3. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
  4. Przeprowadzanie:

  • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

  5. Sprawowanie nadzoru nad:

  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

  6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
  7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
  8. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
  9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:

  • przewozu zwierząt
  • organizowanie targów, wystaw, pokazów
  • obrotu zwierzętami i ich skupu
  • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  • prowadzenia punktu kopulacyjnego
  • prowadzenia zakładu drobiu
  • prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  • prowadzenia schronisk dla zwierząt
  • chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  • zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

  11. Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  12. Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
  13. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
  14. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

  Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną.

  Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlak
  Publikacja dnia: 14.05.2021
  Podpisał: Marek Pawlak
  Dokument z dnia: 14.05.2021
  Dokument oglądany razy: 17514
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie