K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bip.piwostrzeszow.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do bip.piwostrzeszow.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-19.

  Status zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niespełnione wymagania

  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenie wymienionych poniżej.
  • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-16.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-16.

  Skróty klawiaturowe

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Ilska, Danuta Ślak, piwostrzeszow@wiw.poznan.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62732-07-20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

  Generała Sikorskiego 58

  63-500 Ostrzeszów

  Parking

  • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 1 metrów.
  • Parking jest bezpłatny.
  • Miejsce parkingowe usytuowane przy wejściu głównym do budynku, znajduje się od strony ul. Gen. Sikorskiego Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

  Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
  • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  • Wejście główne znajduję się po prawej stronie od bramy wjazdowej na teren parkingu

  • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
  • Przy wejściu po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna, dostępna również w języku Brajla

  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  • Otwierają się na zewnątrz.

  Przestrzeń za wejściem

  • Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący w lewo i w prawo. W korytarzu znajduje się blat, który jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku. Po prawej stronie na ścianie znajduje się tablica informacyjna wykonana w kolorach kontrastowych oraz dużymi czcionkami. Brak wind, brak dostosowań typu pochylnie, platformy.

  • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy
  • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

  Ciągi poziome

  • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

  Łazienka

  • toaleta znajduje się na parterze, bez dostępności dla osób na wózku

  Aplikacje mobilne

  brak

  Dodatkowe informacje

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlak
  Publikacja dnia: 04.07.2023
  Podpisał: Marek Pawlak
  Dokument z dnia: 04.07.2023
  Dokument oglądany razy: 10590
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie